Go To Content
:::
Current Location Home > Living > Emergency
  • print
  • Go Back

Emergency Chinese Vocabulary

我的手斷了-- *

Wo de shou duan le! (I broke my arm!)

 

我要生小孩了-- *

Wo yao sheng xiao hai le! (I'm having a baby!)

 

我的頭非常痛 -- *

Wo de tou fei chang tong. (I have a severe headache.)

 

我內出血 -- *

Wo nei cu xue. (I am bleeding internally.)

 

我需要動手術-- *

Wo xu yao dong shou shu. (I need surgery.)

 

我呼吸困難 -- *

Wo hu xi kun nan. (I'm having breathing problems.)

 

請幫我叫救護車-- *

Qing bang wo jiao jiu hu ce. (Please call an ambulance for me.)

 

請幫我叫警察-- *

Qing bang wo jiao jing cha. (Please call the police for me.)

 

我的家遭小偷了-- *

Wo de jia zao xiao tou le. (My house has been broken into.)

 

我被槍劫了 --

Wo bei qiang jie le. (I've been mugged.)

  • Data update: 2019-02-14
  • Publish Date: 2010-06-14
  • Source: Taichung City Government
  • Hit Count: 2220
Go Top